Volebný program 2022
koalície strán Smer – SD a Sme rodina

 • Volebný program koalície strán Smer – SD a Sme rodina bude v súlade s hlavným poslaním mesta jeho vnútornými a vonkajšími zdrojmi vytvárať podmienky pre vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj s dôrazom na ekológiu a ochranu prírodných zdrojov. Obyvatelia, ktorí žijú a pracujú v našom meste predstavujú pre nás maximálnu prioritu. Aj preto vítame a podporujeme zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnancami mesta a jeho obyvateľmi, ktorá prispieva k rastu kvality života.
 • Náš program plne rešpektuje schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) mestskej funkčnej oblasti Michalovce, ktorý je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy pre obdobie 2022 – 2030 – schválený v MsZ dňa 25.5.2022, ktorého cieľom je plánovanie a realizácia rozvoja mesta a jeho okolia pri zohľadnení nových trendov, výziev a podmienok rozvoja.
 • Cieľom volebného programu koalície strán je predstaviť aktivity, ktoré zefektívnia procesy realizácie predmetného PHRSR vo väzbe zo schválenými koncepciami rozvoja mesta vo vybraných špecifických oblastiach života v Michalovciach.

Priority rozvoja mesta

Zdravé mesto s kvalitnými sociálnymi službami
Moderné, ústretové, príťažlivé a bezpečné mesto
Kvalita vzdelávania a bývania
Nové formy riadenia mesta – projektový, participatívny a partnersky prístup

Ekológia

 • V súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími odbornými útvarmi štátu budeme prioritne a koncepčne riešiť odpadové hospodárstvo mesta. Urgentne riešiť urýchlenie rozhodnutia o výstavbe novej kazety skládky komunálneho odpadu;
 • S cieľom zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie v meste prehodnotíme systém organizácie práce TaZS a úroveň spolupráce s miestnymi subjektami a občanmi mesta pri starostlivosti o životné prostredie v meste vrátane budovania kontajnerových prístreškov vo všetkých mestských častiach;
 • Pri nových investičných projektoch mesta, resp. pri rekonštrukciách a revitalizáciách budeme postupovať v súlade s Plánom Udržateľného mestského rozvoja. Osobitnú pozornosť budeme venovať:
  1. vodozadržným opatreniam,
  2. estetizácií a revitalizácii zelene nielen v centrálnej mestskej zóne, ale aj jednotlivých mestských obvodoch,
  3. výstavbe zelených striech na vybraných budovách vo vlastníctve mesta,
  4. uplatňovaniu nízkouhlíkovej stratégie.
 • Zabezpečíme zníženie energetickej náročnosti budov prostredníctvom zatepľovania a využívania alternatívnych a udržateľných zdrojov energie;
 • Vybudujeme centrum opätovného využívania tzv. „nepotrebných vecí“;
 • Podporíme rozvoj ekologickej verejnej dopravy v meste i v prepojení s katastrami okolitých obcí - napr. podporou integrovaného dopravného systému, budovaním staníc zdieľaných dopravných prostriedkov (bikesharingu) a iných zdieľaných ekologicky šetrných dopravných prostriedkov pri preprave k závodom, sídliskám, športoviskám a vybraným verejným priestranstvám;
 • V spolupráci s odborníkmi pre dopravu, subjektami a obyvateľmi mesta do dvoch rokov prijmeme a do konca volebného obdobia spustíme v meste modernú parkovaciu politiku.

Smart city

 • Pri prerokovaní investičných zámerov, programov, projektov a aktivít v meste v orgánoch mesta uplatníme požiadavku – súlad s uplatnením prvkov Smart, resp. nových technológií, osobitne ich prínos pre ekonomiku mesta, životné prostredie a kvalitu služieb pre občanov;
 • Postupne v rámci služieb poskytovaných mestom v organoch mesta prehodnotíme uplatňovanie Smart prvkov a prínos pre ekonomiku mesta a kvalitu služieb občanov s dôrazom na:
  1. odpadové hospodárstvo
  2. parkovaciu politiku
  3. inteligentné verejné osvetlenie
  4. zvyšovanie bezpečnosti občanov a efektívnosť využívaného kamerového systému
  5. elektronizáciu služieb mesta pre občanov a iné subjekty
  6. rozšírenie rozsahu participatívneho rozhodovania širokej verejnosti do rozhodovacích procesov orgánov mesta – využitím moderných nástrojov elektronickej komunikácie, ale i stavajúcich foriem komunikácie rešpektujúcich každú cieľovú skupinu – osobitne seniorov;
 • Prehodnotíme doterajší systém výhod pre seniorov s cieľom rozšíriť nielen ich rozsah, ale aj rozšírenie o ďalšie skupiny obyvateľov mesta. Participatívnym spôsobom pripravíme vydávanie mestskej karty, ktorá poskytne pre občanom mesta rôzne výhody v mestom preferovaných a podporovaných činnostiach v živote mesta;

Investori

 • V organizačnej štruktúre mestského úradu vytvoríme osobitný útvar pre vytváranie podmienok pre domácich a zahraničných investorov v meste Michalovce;
 • Spracujeme odbornú prezentáciu o ekonomickom a sociálnom potenciáli mesta určenú pre potencionálnych investoroch v meste;
 • V roku 2023 uskutočníme pasportizáciu všetkých objektov v meste vhodných pre investičné aktivity – osobitne vhodných pre vznik brownfieldov a greenfieldov – s cieľom vytvárať podmienky pre príchod investorov;
 • Zintenzívnime komunikáciu so SARIO a inými slovenskými a zahraničnými agentúrami pre investície a rozvoj - s cieľom získať pre mesto nových investorov;
 • Vytvoríme podmienky pre podporu lokálnych - malých a stredných podnikateľov – participatívne vypracujeme koncepciu motivačných opatrení mesta;
 • Vytvoríme mechanizmus pre trvalý dialóg mesta s miestnymi podnikateľskými subjektami a vznik programových a projektových partnerstiev tvorených zo subjektov verejného i neverejného sektora;

Podpora bývania

 • Pripravíme a pilotne overíme zriadenie sociálneho podniku mestom špecificky zameraného na pomoc v oblasti bývania a ďalších služieb pre marginalizované a sociálne znevýhodnené obyvateľstvo;
 • Prehodnotíme systém bytovej politiky v meste, stavajúcich Zásad, resp. kritérií pre prideľovanie mestských nájomných bytov s dôrazom na transparentnosť procesov s tým spojenou. Uskutočníme analýzu súčasného bytového fondu, osobitne stav a očakávanú potrebu mestských nájomných bytov. Pripravíme plán reagujúci na oprávnený dopyt bývania pre jednotlivé cieľové skupiny, vrátane nových foriem pomoci na prekonanie neočakávaných situácií obyvateľov, resp. ich rodín;
 • V riešení bývania v meste budeme intenzívne spolupracovať so zamestnávateľmi a ďalšími subjektami;
 • Zintenzívnime komunikáciu s obyvateľmi pri projektovej príprave revitalizácie ďalších mestských častí. Zrevitalizujeme medziblokové priestory a oddychové zóny v častiach Stráňany a sídliska SNP;

Školstvo a vzdelávanie

 • Budeme pokračovať v modernizácii a technickom vybavení materských a základných škôl s dôrazom na zníženie nákladov na energie, hlavne zatepľovaním a využívaním alternatívnych a udržateľných zdrojov energie a tiež zvýšenie efektívnosti budov vo vlastníctve mesta;
 • Zrealizujeme revitalizáciu ďalších areálov materských a základných škôl. Spracujeme koncepciu ich šetrného a bezpečného využívania pre mimoškolské športové a pohybové aktivity detí, mládeže a rodín;
 • Každoročne v spolupráci s odbornými školskými orgánmi a ďalšími subjektmi organizujúcimi záujmovú činnosť zorganizujeme odborný seminár k hodnoteniu úrovne mimoškolských aktivít škôl a činnosti školských klubov s cieľom zvyšovať ich kvalitu obsahu a vytvárať predpoklady pre zlepšovanie ich materiálnych a personálnych podmienok;
 • Podporíme činnosť Nadácie Prof. Čolláka ako aj pracovísk vysokých škôl etablovaných v Michalovciach v súlade s ich poslaním.
 • Vypracujeme koncepciu zapojenia personálneho a odborného potenciálu vysokých, stredných i základných škôl a výskumných pracovísk do riešenia vybraných problémov rozvoja mesta a ním poskytovaných služieb občanom. V súlade so zmluvami o spolupráci s Ekonomickou univerzitou, Vysokou školou Sv. Alžbety, po vzore Memoranda o spolupráci s Prešovskou univerzitou oslovíme ďalšie vzdelávacie a odborné inštitúcie s cieľom ich zapojenia do riešenia konkrétnych problémov mesta;

Kultúra

 • Vytvoríme podmienky pre skvalitnenie kultúrno vzdelávacej a záujmovej činnosti v meste. K tomu
  1. pripravíme a zrealizujeme rekonštrukciu veľkej sály MsKS,
  2. rozšírime organizovanie kultúrnych podujatí v rôznych lokalitách mesta, areáloch škôl, zrekonštruovanom parku Kerta, Zlatom býku a perspektívne aj v Amfiteátri na Hrádku;
  3. podporíme činnosť umeleckých telies pôsobiacich na území mesta;
  4. zorganizujeme nové kultúrne podujatia – streetfood festivaly, súťaže hudobných skupín a iné atraktívne kultúrne podujatia;

Šport

 • Podporíme rozvoj športovania a pohybu v meste, prispejeme ku kvalite činnosti športových klubov
  1. udržíme úroveň údržby mestských športových zariadení, zrevitalizujeme športové areály základných škôl
  2. zrealizujeme komplexnú výmenu strechy Mestskej športovej haly
  3. aktívne podporíme zámer výstavby tréningovej hokejovej haly pri Zimnom štadióne. Vytvoríme podmienky pre spoluprácu a súčinnosť partnerov pre jeho projektovú prípravu a realizáciu;
  4. podporíme organizovanie tradičných a nových športových podujatí v meste,
  5. Vybrané oddychové zóny v meste obohatíme o work-outové prvky;
 • V spolupráci s partnermi prehodnotíme aktuálny stav cyklotrás a cykloturistických trás na území mesta a ich napojenie na regionálnu sieť. Prijmeme koncepciu ich budovania a podpory realizácie;

Sociálna politika

 • Vytvoríme materiálne a personálne podmienky pre zlepšenie sociálnych služieb pre seniorov, mladé rodiny, osoby so ZPS a ŤZP. Osobitnú pozornosť sústredíme na marginalizované skupiny;
 • Zriadime nové sociálne služby krízovej intervencie: nízkoprahové denné centrum, útulok a nocľaháreň;
 • Pripravíme plán postupnej modernizácie denných centier zriadených na území mesta. Nový klub seniorov, resp. denné centrum zriadime na ulici Topolianskej;
 • Rozšírime paletu komunitných sociálnych služieb o "Inkluzívne centrum vzdelávania" - vytvorenie centra pri základnej škole s podielom žiakov z marginalizovanej rómskej komunity v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi, s dobrovoľníckymi organizáciami a s tretím sektorom;
 • Prehodnotíme úroveň sociálnych služieb poskytovaných mestom, a v súčinnosti s inými poskytovateľmi aj celkovú úroveň sociálnej starostlivosti o obyvateľov mesta;
 • Príspevkom podporíme stravovanie seniorov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
 • Vybudujeme nový Dom smútku na cintoríne Biela hora;
 • V súčinnosti s partnermi podporíme zriadenie potravinovej banky;
 • Budeme rozvíjať dobrovoľnícke programy pre seniorov ako spôsob ich participácie na veciach verejných: rozvíjanie dobrovoľníckych aktivít v rámci jednej generácie "seniori seniorom" a vytvorenie programov medzigeneračnej spolupráce s aktívnym zapojením seniorov;
 • Ako prioritnú terénnu a komunitnú sociálnu službu v meste zachováme - domácu opatrovateľskú službu;

Poznámka:
Tento Volebný program bude doplnený, resp. aktualizovaný na základe vybraných podnetov a návrhov, ktoré odznejú počas volebnej kampane.