Moje Michalovce

 • Mesto Michalovce je pre mňa miestom, kde žijem, vychovávam dcéru, pracujem a spoločne so svojou rodinou a známymi trávim svoj voľný čas. Je preto aj mojím cieľom, aby sa naše mesto naďalej rozvíjalo a dokázalo ponúknuť všetkým jeho obyvateľom priestor pre dôstojný, krásny a naplnený život.
 • Som nesmierne vďačný za to, že moje detstvo ako aj ďalšie životné obdobia boli naplnené šťastím, kvalitným vzdelaním, dostatkom priestoru pre rozvoj záujmovej činnosti i pracovné uplatnenie.
 • Ak získam Vašu dôveru a stanem sa primátorom mesta Michalovce, urobím všetko pre to, aby som svoje doterajšie skúsenosti a vedomosti pretavil do zodpovedného, efektívneho a systematického vedenia nášho mesta.
 • Moja vízia nášho mesta je vízia šťastnej viacgeneračnej rodiny.

Šťastné detstvo

 • Modernizácia predškolských a školských zariadení
 • Budovanie vodozádržných opatrení v areáloch škôl
 • Budovanie a revitalizácia detských ihrísk so zameraním na vytváranie zelených sídlisk
 • Bezpečná a udržateľná dopravná infraštruktúra
 • Kultúrne a športové podujatia pre deti

Aktívna mladosť

 • Modernizácia športovej infraštruktúry
 • Podpora mládežníckych športových klubov
 • Podpora kultúrnych aktivít mládeže
 • Skatepark, workoutové a oddychové zóny pre mladých
 • Rozširovanie cyklotrás na území mesta
 • Zapájanie mládeže do aktívneho verejného života v meste
 • Intenzívnejšia výsadba zelene

Prosperujúca dospelosť

 • Získanie investorov zabezpečujúcich zamestnanosť
 • Podpora podnikania a obehového hospodárstva (RE-USE Centrum – centrum opätovného využívania)
 • Revitalizácia jednotlivých mestských častí
 • Výstavba nájomných bytov
 • Podpora zelenej mobility a verejnej dopravy v meste
 • Moderná parkovacia politika
 • Rýchle a efektívne vybavovanie občianskych záležitostí
 • Príprava komplexnej klimatickej stratégie mesta
 • Budovanie inovatívneho mesta, ktoré spolupracuje so svojim obyvateľmi (aplikácia SMART riešení)

Dôstojná staroba

 • Modernizácia domovov dôchodcov a denných stacionárov
 • Podpora sociálnych a opatrovateľských služieb
 • Podpora aktivít seniorov
 • Organizovanie podujatí zameraných na seniorov
 • Výstavba domu smútku na novom cintoríne
 • Revitalizácia verejných priestorov s dôrazom na vytváranie oddychových zón a zelených plôch