Priority
6. volebný obvod – Močarany, Topoľany, Vrbovec

Močarany

 1. Zabezpečíme opravu chodníkov a vybudovanie nových úsekov chodníka na Močarianskej ul.;
 2. Dokončíme rekonštrukciu denného centra seniorov a podporíme jeho aktivity. Vytvoríme podmienky na podporu stravovania seniorov;
 3. V spolupráci s miestnym občianskym združením a občanmi budeme podporovať tradičné podujatia a organizovať nové;
 4. Prispejeme k ďalším úpravám futbalového areálu;
 5. Zabezpečíme rekonštrukciu príjazdovej cesty na cintorín;
 6. Budeme podporovať komplexnú obnovu domu smútku.

Vrbovec

 1. Zrealizujeme výstavbu nového úseku chodníka na Vrbovskej ul.;
 2. Budeme podporovať aktivity denného centra seniorov a vytvoríme podmienky pre stravovanie seniorov;
 3. V spolupráci s miestnym občianskym združením a občanmi budeme podporovať tradičné podujatia a organizovať nové;
 4. Zabezpečíme osadenie verejného osvetlenia na Ul. Samuela Tešedíka. Zasadíme sa o zvýšenie svietivosti verejného osvetlenia na Kapušianskej ul.;
 5. Na pozemkoch mesta vybudujeme športovo-rekreačné priestory pre mládež. Pokúsime sa o získanie vlastníckeho vzťahu k ihrisku na Kapušianskej ul.;
 6. Zvýšime úroveň starostlivosti o cintorín;

Topoľany

 1. Zrealizujeme rekonštrukciu bývalej materskej školy;
 2. Zabezpečíme zriadenie denného centra seniorov v tejto časti mesta;
 3. Pri riešení aktuálnych investičných potrieb volebného obvodu vyvinieme úsilie na získanie externých finančných prostriedkov tak, že vybudujeme, resp. zabezpečíme:
  • vybudovanie cyklochodníka;
  • opravu cesty na Topolianskej ulici;
  • prvú etapu rekonštrukcie futbalového areálu;
 4. Vytvoríme podmienky na podporu stravovania seniorov;
 5. Zvýšime úroveň starostlivosti o cintorín a podporíme obnovu domu smútku.