Priority
5. volebný obvod - Stráňany

 1. V spolupráci s KSK a DI PZ SR zabezpečíme zvýšenie dopravnej bezpečnosti a bezbariérovosť v celom volebnom obvode s dôrazom na prechody Vinianskej cesty, medzi IBV a sídliskom Nad Laborcom, ako i na ul. 26. novembra ku športovej hale vrátane lávky cez Laborec;
  Zmenou usporiadania cestnej premávky vyriešime ranné dopravné zápchy;
 2. Uskutočníme rekonštrukciu spevnených plôch, rozšírenie parkovacích miest, ihrísk a športovísk na sídliskách SNP, Nad Laborcom i časti IBV tak, že:
  • Sprístupníme parkovisko a priestor medzi vežiakmi V1 a V2 na ulici Nad Laborcom pre rodičov detí navštevujúcich 4. MŠ a parkovisko pre zamestnancov 5. ZŠ za budovou školy;
 3. Dokončíme rekonštrukciu objektov a areálov MŠ školská, ZŠ Školská, vrátane denného centra pre seniorov;
 4. 4. Pri riešení aktuálnych investičných potrieb obvodu vyvinieme úsilie na získanie externých finančných prostriedkov tak, že vybudujeme, resp. zabezpečíme:
  • Prepojenie sídliska Nad Laborcom s parkom Kerta cez rieku Laborec. Na Nábreží rieky Laborca vybudujeme osvetlenú promenádu s mobiliárom;
  • Vhodné technické riešenie prekonávania Laborca lávkou pri Straňanskom moste pre peších, osobitne seniorov a imobilných občanov;
  • Riešenia problémov obyvateľov na Gerbovej ulici a vlastníkov pozemkov;
  • Tréningovú halu pri Zimnom štadióne;
  • Cyklotrasu vedúcu pozdĺž Laborca k výpustu Zemplínskej Šíravy;
 5. Budeme iniciovať usporiadanie majetkových pomerov na pozemkoch na sidl. SNP s cieľom dokončiť terénne úpravy pri Zimnom štadióne a jeho okolí, ako i s vlastníkmi lesa Biela Hora a jeho využití ako oddychovej zóny mesta;
 6. Podporíme zmeny v územnom pláne mesta - zóny Sídliska SNP parkovanie a výstavbu garáži;
 7. Podporíme rekonštrukciu detských ihrísk a nových prvkov športovej infraštruktúry, mobiliárom, petangovým, či trávnatým volejbalovým ihriskom a pod.;
 8. Pri jazierku Baňa vytvoríme ďalšiu oddychovú zónu mesta;
 9. Podporíme všetky aktivity rôznych subjektov, ktoré prispejú k skrášleniu a spríjemneniu prostredia Sídliska SNP;
 10. Na sídliskách SNP a Nad Laborcom vybudujeme uzavreté prístrešky na nádoby pre TKO;
 11. Budeme hľadať možnosti vytvorenia výbehov pre psov;
 12. Zabezpečíme dopravné spojenie cintorína na Bielej hore s mestom linkou MHD, ako i existujúcou mestskou cyklotrasou, ktorú v spolupráci s obcou Vinné spojíme s rekreačným strediskom Biela Hora.