Priority
4. volebný obvod - Západ

 1. Prehodnotíme systém starostlivosti o existujúcu zeleň a stromy v celom volebnom obvode s cieľom pripraviť postup jej zlepšenia. Sprísnime ekologické kritéria na projekty spojené so skrášľovaním priestorov, úpravou verejných plôch, ciest a chodníkov s prihliadnutím na stav ich opotrebovania;
 2. Podporíme urýchlenie procesov spojených s revitalizáciou lokality Hrádok vrátane amfiteátra;
 3. Dokončíme rekonštrukciu spevnených plôch a úpravu ihrísk v areáli ZŠ a MŠ Švermova;
 4. Pri riešení aktuálnych investičných potrieb volebného obvodu vyvinieme úsilie na získanie externých finančných prostriedkov tak, že vybudujeme, resp. zabezpečíme:
  • miestnu komunikáciu na Ulici Tehliarskej;
  • cyklotrasy vo volebnom obvode s prepojením na cyklotrasy v meste;
  • rekonštrukciu športovej infraštruktúry v areáli ZŠ T. J. Moussona s cieľom vytvoriť multifunkčné športovisko pre amatérsky a profesionálny šport;
  • úsporné verejné osvetlenia lokality Tehelné pole pomocou obnoviteľných zdrojov energie.
 5. Uplatníme participatívny prístup pri príprave aktivít, ktoré prispejú k spríjemneniu a čistote prostredia v tejto časti mesta;
 6. Zabezpečíme rozšírenie košov na sáčky pre psie exkrementy;
 7. Podporíme aktivity vyplývajúce z PHRaSR na roky 2022-30 a zapracované do akčných plánov mesta na nasledujúce roky.