Priority
3. volebný obvod - Juh

 1. Budeme pokračovať v rekonštrukcii a výstavbe detských ihrísk, zelene a oddychových zón na Sídlisku juh;
 2. Pri riešení aktuálnych investičných potrieb volebného obvodu vyvinieme úsilie na získanie externých finančných prostriedkov tak, že:
  • Dokončíme rekonštrukcie objektov ZŠ Komenského;
  • Zrealizujeme vonkajšie opravy objektov na MŠ Komenského;
  • Vybudujeme ďalšiu telocvičňu a dokončíme úpravu športového areálu ZŠ Okružná;
  • Podporíme rekonštrukcie a výstavbu detských ihrísk na sídlisku;
  • Zrekonštruujeme a zateplíme budovu tzv. stredisko služieb škole;
 3. Skvalitníme úroveň dopravnej infraštruktúry v obvode vrátane ciest a chodníkov s osobitným zreteľom na ich bezpečnosť hlavne v blízkosti materských a základných škôl;
 4. Rozšírime kamerový systém na vytypovaných miestach sídliska, osobitne pri garážových blokov na ulici Špitálskej a Okružnej s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu majetku občanov v tejto lokalite;
 5. Podporíme rekonštrukciu a revitalizáciu areálu starého mestského cintorína;
 6. Podporíme organizovanie rôznych kultúrnych a športových aktivít na sídlisku, osobitne nové aktivity a nových organizátorov;
 7. Podporíme aktivity vyplývajúce z PHRaSR na roky 2022-30 a zahrnuté do akčného plánu mesta v nasledujúcich rokoch.