Priority
2. volebný obvod - Východ

 1. Prehodnotíme systém starostlivosti o čistotu a poriadok na sídlisku Východ s cieľom zlepšiť stav životného prostredia a poriadku hlavne na frekventovaných miestach. V súvislosti s tým zabezpečíme
  • Budovanie ďalších kontajnerových stojísk na sídlisku, inštaláciu ďalších smetných košov;
  • Rozmiestnenie ďalších odpadkových košov so schránkou pre sáčky na psie exkrementy;
  • Rozšírenie kamerového systému na vytypovaných miestach sídliska;
  • Zintenzívnenie upratovania sídliska TaZS a aktivačnými pracovníkmi;
 2. Budeme pokračovať v rekonštrukcii a výstavbe nových detských ihrísk, oddychových zón a zelene na sídlisku vrátane multifunkčnej oddychovej zóny na ulici Volgogradskej;
 3. Dokončíme rekonštrukciu objektu MŠ Leningradská a úpravu jej areálu;
 4. Pri riešení aktuálnych investičných potrieb volebného obvodu vyvinieme úsilie na získanie externých finančných prostriedkov tak, že:
  • Zrealizujeme rekonštrukciu areálu ZŠ Krymská, ZŠ Moskovská vrátane vybudovania multifunkčného ihriska;
 5. Budeme pokračovať v rekonštrukcii vybraných ciest a chodníkov vrátane spriechodnenia pre zdravotne ťažko postihnutých;
 6. Podporíme kultúrne a športové podujatia organizované na sídlisku Východ vrátane Dňa Východniarov;
 7. Podporíme aktivity vyplývajúce z PHRaSR na roky 2022-30 a zahrnuté do akčného plánu mesta v nasledujúcich rokoch.