Priority
1. volebný obvod - Centrum

 1. Pripravíme projekt rekonštrukcie Námestia profesora Hlaváča s dôrazom na jeho revitalizáciu, systém parkovania, vrátane riešenia križovatky ulíc Kuzmányho, A. Markuša a prof. Hlaváča, medziblokových priestorov vo vlastníctve mesta. Súčasťou procesu bude majetkovoprávne riešenie priestorov medzi blokmi na Kuzmányho a Markušovej ulici.
 2. Vytvoríme organizačné a materiálne podmienky pre zásadné zvýšenie zapojenia občanov do chodu mesta. Hlavným nástrojom oživenia centra mesta bude participatívne rozhodovanie. Využijeme ho v príprave nasledujúcich aktivít:
  • Rekonštrukcia centrálnej pešej zóny;
  • Oživenie centra mesta rozšírením ponuky kultúrnych, športových a ďalších pohybových aktivít tak, aby bol dosiahnutý súlad pri uspokojovaní záujmov rôznych záujmových skupín, osobitne bezpečnosť mladých cyklistov, kolobežkárov, skatebordistov a iných;
  • Prepojenie stavajúcich a budúcich cyklotrás a cykloturistických trás so všetkými časťami mesta;
  • Koncepcie parkovacej politiky v meste s dôrazom na využitie SMART prvkov ako aj pri príprave rezidenčného parkovania v centre mesta;
  • Inicializácia spolupráce vlastníkov majetku pri obnove a estetizácií objektov, osobitne fasád v centre mesta;
 3. Pri riešení aktuálnych investičných potrieb volebného obvodu vyvinieme úsilie na získanie externých finančných prostriedkov tak, že:
  • dokončíme komplexnú revitalizáciu Kostolného námestia;
  • vykonáme modernizáciu veľkej sály MsKS;
  • zabezpečíme odstránenie problémov s dodávkou elektrickej energie v objekte Malometrážne byty na ul. Obrancov mieru;
  • rozšírenie kontajnerových stojísk v lokalitách prof. Hlaváča, Rázusova;
  • opravu vybraných úsekov ciest – aj v súčinnosti s KSK a chodníkov v častiach IBV „Na nábreží“;
  • pripravíme projektovú dokumentáciu a realizáciu okružnej križovatky ulíc Užhorodská a Suvorovová súčasne s rekonštrukciou priľahlých ulíc;
  • projektovo pripravíme rekonštrukciu objektu Domu služieb;
 4. Vykonáme opatrenia potrebné na zlepšenie kvality života klientov v MDS osobitne pre teplotné výkyvy.
 5. Zabezpečíme bezbariérové vstupy do všetkých budov vo vlastníctve mesta v lokalite pešej zóny, prednostne v Michalovskom domove seniorov
 6. Podporíme aktivity vyplývajúce z PHRaSR na roky 2022-30 a zahrnuté do akčného plánu mesta v nasledujúcich rokoch;